.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

Sekretarz Stanu 

Pełnomocnik Rządu 

ds. Leśnictwa i Łowiectwa 

Edward Siarka Drodzy Myśliwi

mija  rok 2022 wytężonej pracy, pełen wyzwań. Niezmiennie cieszę 

się z Waszego zaangażowania w kultywowanie bogatego dorobku polskiej tradycji 

łowieckiej. To wielkie dziedzictwo jest naszą chlubą i z dumą przekazujemy 

je kolejnym pokoleniom myśliwych. Już w przyszłym roku będziemy obchodzić 

100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego. Na przestrzeni tych kilku dekad zarówno 

całe Zrzeszenie, jak i rola, jaką łowiectwo odgrywa w ochronie przyrody, znacznie 

ewoluowały. To czas, w którym możemy podziękować sobie wzajemnie za ogrom 

wykonanej pracy na rzecz zachowania kultury myśliwskiej. Równocześnie chciałbym 

zachęcić do dalszej aktywności w celu zjednania sobie społeczeństwa i zmiany 

postrzegania wizerunku stereotypowego myśliwego. Nasze środowisko liczy 

prawie 130 tys. myśliwych. Jestem wdzięczny za pracę każdego z Was! To Wasza 

oddolna inicjatywa wpływa na całokształt odbioru naszej wspólnoty. Musimy 

postawić na edukację społeczeństwa, by mogło zrozumieć, na czym polega 

prawdziwa troska o dobrostan zwierzyny

Przez ostatnie lata zmagaliśmy się ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń

Dzięki Waszemu zaangażowaniu skutecznie ograniczyliśmy ogniska ASF. Owocna 

współpraca myśliwego z rolnikiem i leśnikiem przynosi pozytywne skutki dla każdej 

ze stron. Dialog musi być filarem wszystkich wspólnych działań.Naszym tegorocznym sukcesem jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie 

określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, a także rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Dzięki temu 

wprowadzono możliwość stosowania celowników noktowizyjnych i termowizyjnych 

podczas polowania. Cały czas monitorowaliśmy również przebieg procesu 

dokonywania przez sejmiki nowego podziału województw na obwody łowieckie

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pragnę złożyć najlepsze życzenia

Niech ten czas będzie przepełniony miłością i spokojem, a nowonarodzony Jezus 

przynosi nam wiele łask Bożych i obfite błogosławieństwo w nadchodzącym 

Nowym Roku

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darzbór!

 

Dot. sprawy nr: pismo z dnia: 3L października 2O22r wchZZ.432.248.2022 

W ślad za pismem Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dot.  obecnej sytuacji epidemiologicznej na terytorium Europy  z występowaniem grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, iż dzikie ptaki są jednyrn z kluczowych rezerwuarów i wektorów choroby, a dodatkowo przenoszą wirusa na zt:raczlle odległości. Mozliwość wczesnego wykrycia obecnoŚci wirusa grypy ptaków w środowisku może mieć ogromne znaczenie w lepszym prognozowaniu i zapobieganiu występowania choroby u drobiu utrzymywanego w warunkach fermowych. Dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zwraca się z prośbą o bieżące informowanie go o znalęzieniu zwłok dzikich ptaków lub znalezieniu dzikich ptaków wykazujących niespecyficzne dla nich zachowanie lub objawy. 

Powiatowy Ńeier-ynarii 

ku 

lcŁ wet. sankięwiez

 

Na stronie internetowej PZŁ jest

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 

Apel Zarządu KŁ Petroponowa

 

W związku z brakiem statutowej większości na Walnym Zgromadzeniu

w dniu 02.07.2022 Zarząd KŁ Petroponowa apeluje do wszystkich

Członków Koła o niezawodne przybycie na Walne w miesiącu

Wrześniu 2022 . Termin , miejsce i godzina będą podane w pisemnym

Zaproszeniu oraz na stronie Petroponowa.pl

Zarząd Kł Petroponowa przypomina , że każdy Członek Koła oprócz swoich

statutowych praw  ma również obowiązki , m.in. dbanie o dobro Koła

którego jest Członkiem .

Na Walne w dniu 2.07 br. przybyło 30 Członków Koła ponosząc z tego tytułu

Koszty przejazdu , rezygnując z czasu dla swoich rodzin .

Pozostał 30 Członków wykazało się brakiem szacunku dla Kolegów , Koła i PZŁ

Apelujemy o przybycie maksymalnej liczby Członków KŁ Petroponowa na

Walne we wrześniu 2022 roku

 

 

Zarzad KŁ Petroponowa

Warszawa, 14 czerwca 2022 r

L. dz. 462/WHKŁIS/22 

Zarządy Okręgowe 

/wszystkie

ODSTRZAŁ SANITARNY

1. Podstawa wykonywania: a) powiatowy lekarz weterynarii może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt w przypadku 

zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania (art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1421); b) odstrzał sanitarny zwierząt odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia

do którego wystawienia jest obowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, wskazującego w szczególności gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności upoważnienia (art. 8 ust. 8 i 9 ustawy Prawo łowieckie - Dz. U. z 2022 r., poz. 1173)

2. Podstawa oraz sposób rozliczania ryczałtu

a) podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego 

przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany ryczałtem(art. 47a ust. 2 ww. ustawy - Dz. U. z 2020 r., poz. 1421)

b) ryczałt przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – 

w wysokości 80% kwoty, zaś dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt - pozostałe 20% ryczałtu. Kwotę ryczałtu ustala i wypłaca dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego - powiatowy lekarz weterynarii (art. 47a ust. 3 i 4 ww. ustawy)

z powyższego wynika, że 80% zryczałtowanej kwoty bezwzględnie należy smyśliwemu, który dokonał odstrzału sanitarnego, niedopuszczalne jest podejmowanie 

Nowy Świat 35, PL-00-029 Warszawa, tel. 0048 22 55 65 500, fax 0048 22 826 33 22 

http://www.pzlow.pl, email: pzlow@pzlow.pl 

Polski Związek Łowieck

Polish Hunting Association * Association des Chasseurs Polonais uchwał, które ingerowałyby w przytoczony przepis, przez Walne Zgromadzenia lub Zarządy Kół Łowieckich. Podkreślić należy, stanowisko dotyczące braku uprawnień zarządu do pobierania opłat za pozyskane w wyniku odstrzału sanitarnego tusze, podzielił Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. znak BM.050.293.2020.HH (odpowiedź na interpelację poselską nr 11388)

c) powyższe kwoty stanowią przychód myśliwego, zatem koła łowieckie winny p

zakończonym roku rozliczeniowym (tj. rok kalendarzowy) przekazmyśliwemu deklarację PIT 11

3. Zagospodarowanie tuszy: a) Wojewoda w rozporządzeniu winien wskazać sposób zagospodarowania tuszy 

pozyskanej w odstrzale sanitarnym (art. 46 ust. 3 art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. z 2020 r., poz. 1421)

b) tusze dzików, wraz z wszystkimi częściami ciała, w tym sierścią i skórą, odstrzelonych 

w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze objętym ograniczeniami I-III lub obszarze 

wolnym: - z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych w kierunku ASF, - przechowywanych w kontenerze chłodniczym razem z tusdzika, u którego stwierdzono dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, - przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF albo niezagospodarowanych przez myśliwych pomimo uzyskania ujemnego wyniku tego badania - podlegają przetworzeniu lub unieszkodliwieniu w zakładach zatwierdzonych zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009. W przypadku odstrzału sanitarnego prowadzonego na obszarach objętych ograniczeniami I-III przetworzenia lub unieszkodliwienia, o których mowa powyżej, dokonuje się po pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF zgodnie z zasadami określonymi w programie (pkt 3.13 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Programu mającego na celu wczesne 

Nowy Świat 35, PL-00-029 Warszawa, tel. 0048 22 55 65 500, fax 0048 22 826 33 22 

http://www.pzlow.pl, email: pzlow@pzlow.pl 

Polski Związek Łowiecki 

Polish Hunting Association * Association des Chasseurs Polonais wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" - Dz. U. z 2022 r, poz. 844)

W związku z wyżej przytoczonymi przepisami ustaw oraz rozporządzw sprawie obowiązku realizacji odstrzału sanitarnego dzików oraz zagospodarowania tusz pozyskanych w ramach realizacji odstrzału, uprzejmie proszę o realizowanie zadań zgodnie z wymogami 

prawa

Z poważaniem 

Dyrektor Biula 

Zarzada Glowhego Polskiego Związku powieckiego 

Grzegorz T/ljanovski 

Nowy Świat 35, PL-00-029 Warszawa, tel. 0048 22 55 65 500, fax 0048 22 826 33 22 

 

http://www.pzlow.pl, email: pzlow@pzlow.pl 

 

 

  INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

ZASTĘPCA 

GŁÓWNEGO LEKARZA 

WETERYNARII 

Krzysztof Jażdżewski 

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu zgłaszania dzików padłych lub odstrzelonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 3.12 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” uprzejmie informuję, co następuje. 

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

1) datę znalezienia padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia; 

2) obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę; 3) czy zwierzę zostało znalezione padłe, czy zostało odstrzelone; 

4) wiek i płeć zwierzęcia; 

5) w przypadku odstrzału zwierzęcia – typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz informację na temat występowania objawów choroby przed odstrzałem; 6) w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia – informację na temat stanu znalezionej tuszy. 

Ponadto, powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje poprawność przekazywanych zgłoszeń. 

Biorąc pod uwagę fakt, że powiatowy lekarz weterynarii na podstawie zgłoszenia oraz jego prawidłowości wypłaca ze środków budżetu państwa kwotę przysługującą z tytułu znalezienia/odstrzelenia dzika w pełnej wysokości, musi mieć możliwość pełnej weryfikacji

Główny Inspektorat Weterynarii u l . Ws p ó l n a 3 0 , 0 0 - 9 3 0 Wa r s z awa tel.: (22) 623-20-88 fax: (22) 623-14-08 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.wetgiw.gov.pl 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA ● ZASTĘPCA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 

danych w systemie opracowanym na potrzeby działalności Inspekcji Weterynaryjnej. Do tego celu służy Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików („ZIPOD”). Dane zapisane w tym systemie umożliwiają wygenerowanie dokumentu dochodzenia epidemiologicznego, który zastępuje dokumentację prowadzoną dotychczas w wersji papierowej. 

Myśliwi i pracownicy LP ubiegający się o uzyskanie przysługującej im kwoty ze środków budżetu państwa za zgłoszenie padłego lub odstrzelonego dzika, powinni dokonywać ww. zgłoszeń za pośrednictwem powyższego systemu. W przypadku zgłoszenia odstrzelonego lub padłego dzika w innym, nie kompatybilnym systemie, zgłoszenie może nie być widoczne dla powiatowego lekarza weterynarii w ZIPOD, co będzie stanowiło przesłankę do obniżenia kwoty przysługującej im za znalezienie padłego lub odstrzelonego dzika o 20%, o czym mowa w pkt 4 ust. 3.12 ww. rozporządzenia. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie osób zaangażowanych w poszukiwania zwłok padłych dzików oraz w odstrzał dzików o dokonywanie odpowiednich zgłoszeń za pośrednictwem systemu ZIPOD lub systemie z nim kompatybilnym tak, aby nie zaistniały przesłanki do obniżenia przysługującej z tego tytułu kwoty. 

Jednocześnie przypominam, że zgłoszenia można dokonać bezpłatnie poprzez mobilne urządzenia teleinformatyczne, jak również urządzenia stacjonarne pod następującymi linkami: 

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod 

https://zipod.wetgiw.gov.pl:444

 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI 

LEKARZ WETERYNARII 

Paweł Jakubczak 
Nasz znak: WIW-ZOZ-II.913.5.234.2021.AKA 

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak: WChZZ.411.114.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. informuję, że w projekcie „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” na 2022 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie, dzika przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu ( ZIPOD). 

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

datę znalezienia padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia, 

obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę, 

czy zwierzę zostało znalezione padłe czy zostało odstrzelone, 

wiek i płeć zwierzęcia, 

w przypadku odstrzału zwierzęcia - typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz informację na temat występowania objawów choroby przed odstrzałem, 

w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia - informację na temat stanu znalezionej tuszy. 

Powiatowy lekarz weterynarii będzie miał obowiązek weryfikacji poprawności przekazywanych zgłoszeń. 

Pragnę poinformować, że w przypadku nie zgłoszenia takiego dzika do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego ZIPOD, kwota przysługująca za 

znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie IW. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o przekazanie ww. informacji właściwym jednostkom podległym. 

Dodatkowo, w załączeniu przekazuję broszurę informacyjną korzystania z systemu ZIPOD oraz materiały informacyjne. 

Aplikację na mobilne urządzenia teleinformatyczne można pobrać bezpłatnie pod następującymi inkami: 

https://http://www.wetgiw.gov.pl/zipod 

https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443 

ABW 

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

DELEGATURA W LUBLINIE

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie 

 

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Płocku

Łowczy Okręgowy Marek Zaborowski 

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie Delegatury ABW w Lublinie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu śledztwo sygn. akt PO I Ds. 68.2018 (RSD 5/19/RZ) przeciwko podejrzanym o czyn z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami, usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

W ramach przedmiotowej sprawy poszukujemy nw. modeli termowizorów: 

1. Pulsar Trail XQ50 LRF, 2. Pulsar Trail XP38, 3. Pulsar Apex XD50, 4. Pulsar Apex LRF XQ38, 5. ATN Mars-HD 384 1.25-5x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 

384 1.25-5x), 6. ATN Mars-HD 384 2-8x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 384 

2-8x), 7. ATN Mars-HD 384 4.5-18x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 

384 4.5-18x), 8. ATN Mars-HD 640 5-50x (może występować pod nazwą ATN THOR-HD 640 

5-50x), celem krótkotrwałego wypożyczenia tych urządzeń oraz przeprowadzenia nieniszczących, nieinwazyjnych i nie ingerujących badań laboratoryjnych przez biegłych w Akredytowanym Laboratorium Badawczym. 

Dlatego też na podstawie art. 15 kpk zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie zapytania do członków Polskiego Związku Łowieckiego we właściwości miejscowej Waszego Zarządu Okręgowego PZŁ dot. dysponowania ww. modelami termowizorów oraz możliwości ich krótkotrwałego wypożyczenia na potrzeby prowadzonego śledztwa. 

W przypadku pojawienia się pytań proszę o kontakt pod nr telefonu (17)8615245 lub 727033177. Pisemną odpowiedź proszę przesłać na adres: Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie DABW w Lublinie - 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30. 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie 

Delegatury BW w Lublinie ppor Adrianna słOTA-KRÓL 

 

 

 W maju 2020r. Komisja Europejska przyjęła dokument

„Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności

biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego

życia”. link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380

Obecnie trwają prace na poziomie europejskim zmierzające do

 

wprowadzenia w życie zapisów tej strategii. W tym celu odbywają się

m.in. konsultacje społeczne dokumentów bezpośrednio

zw. z ww. strategią: 

1.     Opracowanie prawnie wiążących unijnych celów w

zakresie odbudowy przyrody: kluczowe zobowiązanie

strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.” 

- do dnia 5 kwietnia 2021 r. możliwe jest zgłaszania uwag i wniosków,

 w formie ankiety dostępnej pod internetowym adresem: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your 

say/initiatives/12596Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public consultation.%20%0D2 

2.     Strategia leśna UE”. Strategia ma opierać się na

3.       dokumencie „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności

4.       biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia”. 

- do dnia 19 kwietnia 2021 r. możliwe jest zgłaszania uwag i wniosków,

 

konsultacje dostępne pod internetowym adresem: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU Forest-Strategy/public-consultation 

Z głębokim zaniepokojeniem pragniemy Państwa poinformować o

możliwych skutkach wdrożenia restrykcyjnych zapisów „Unijna strategia

na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r.

Przywracanie przyrody do naszego życia”, zakładających objęcie

ochroną ścisłą 10% terenów lądowych (ok. 3,1 mln. ha). 

Kształtująca się strategia na dzień dzisiejszy nie precyzuje definicji, niemniej jednak zakłada wprowadzanie ochrony ścisłej, którą należy jednoznacznie rozumieć jako: całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, zgodnie z art. 5 pkt. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z zm.)

Naszym zdaniem w praktyce oznacza to, że jakakolwiek dotychczasowa działalność ludzka na większości gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych będzie zabroniona. 

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, mając na uwadze założenia ww. strategii, zlecił opracowanie szczegółowych ekspertyz dotyczących skutków jej wdrożenia. Ekspertyzy i pozostałe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://lack.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ekspertyzy 

dotyczace-unijnej-strategii-dla-bioroznorodnosci/20183917 

Prosimy Państwa o możliwie szczegółowe zapoznanie się z tymi ekspertyzami, w szczególności w aspekcie dotyczącym gospodarki leśnej, której zaprzestanie, przy założeniu pesymistycznego, ale niestety bardzo realnego scenariusza doprowadzi do całkowitej zmiany funkcjonowania większości nadleśnictw podległych łódzkiej dyrekcji. 

Naszym zdaniem doprowadzi do katastrofy nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również przyrodniczym i społecznym. 

Mamy nadzieję, że poruszane problemy dotrą do szerokiego grona społeczeństwa, ponieważ w naszej ocenie skutki wdrożenia strategii mogą mieć bezpośredni wpływ na ich życie codzienne, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również rekreacyjnym. Objęcie lasów ochroną ścisłą w znaczący sposób spowoduje praktycznie wyeliminowanie dostępności usług ekosystemowych, szczególnie turystyki dla społeczeństwa, w tym swobodnego dostępu do lasów, zakaz zbiorów runa leśnego, znaczne ograniczenie lub zakaz pozyskania drewna, w tym drewna na opał, możliwości korzystania z różnych form rekreacji i odpoczynku (spacerowania, biegania poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi, itp.), czyli korzystania z lasu w takiej formie jak dotychczas. 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że walory przyrodnicze tego regionu są w dużej mierze wynikiem zorganizowanej działalności leśników, samorządowców, działaczy społecznych, przyrodników, którym zawsze przyświecał cel racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Jesteśmy pewni, że utrzymanie tych walorów jest nierozerwalnie związane ze stosowanym od dziesięcioleci sposobem zagospodarowania gruntów, które powierzono Lasom Państwowym.

 

 

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy 2019 

Darz Bór 

Zarząd Koła życzy Petroponowa

 

Składka członkowska na rok 2017

 

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 23/2016 z dnia 14.09.2016r.

składka członkowska na 2017 rok wynosi:

– składka normalna – 357 zł. (w tym ubezpieczenie 37 zł.)

– ulgowa – 197 zł. ( w tym ubezpieczenie 37 zł.)

Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym                                                           za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym                                              osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz myśliwym,                                               którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Przypominamy, że składki na PZŁ, wpłacane gotówką bezpośrednio do kas Banków                                        PEKAO SA zwolnione są od kosztów prowizji bankowej, niezależnie od tego czy są                                                  to wpłaty indywidualne, czy też grupowe wnoszone przez Koła Łowieckie. Porozumienie                            obowiązuje na terenie Okręgu płockiego.

 

 

Ocena trofeów samców zwierzyny płowej – rogacze

 

Ocena trofeów samców zwierzyny płowej (rogacze), pozyskanej w sezonie 2016 odbywać się będzie w siedzibie ZO PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących terminach:

19 listopada br. Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Płock.

26 listopada br. Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictw Gostynina i Łącka.

Natomiast z obwodów dzierżawionych na terenie Nadleśnictwa Kutno ocena odbędzie

się w Nadleśnictwie Kutno w dniu26 listopada br. od godz. 9-tej do godz.12-tej.  

Kurs dla instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego

W dniach 23 i 24 września br. odbędzie się kurs dla instruktorów i

sędziów strzelectwa myśliwskiego.

Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 23 września br. o godz. 10.00 w auli

Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie podstawowych

Uprawnień przez co najmniej 5 lat.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o nadsyłanie

 wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

  Komunikat Prokuratury 2015

W związku z zaleceniem Prokuratura Okręgowa w Płocku,w zakresie

postępowania z zabespieczonymi narzędziami kłusowniczymi typu wnyki oraz

oraz wdrażania w tym zakresie postepowań karnych,zalecam zawiadamianie Policji o

każdym przypadku znalezienia wnyków.podkreślam że to konieczne wdrażanie

postępowań karnych także wówczas ,gdy nie jest mozliwe ustalenie sprawców czynów

zabronionych,określonych w art.52 i art.53 ustawy prawo łowieckie.

   Narzędzia kłusownicze typu wnyki, jako służące od popełnienia czynu

zabronionego, są dowodami rzeczowymi i należy sosować do nich przepisy kodeksu

postępowania karnego , co wyklucza ich zniszczenie według własnego uznania przez

członków Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Płocku.

Narzędzia te należy prtzekazać Policji.

 

 

 

# Komunikat nr2/2014-2015 - KOMUNIKAT 7/14 ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
Ocena samców zwierzyny płowej (sarny rogacze) pozyskane w sezonie 2014 odbywać się będzie w siedzibie ZO PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących terminach:
-11 pąździernika br Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Płock.
- 18 października br Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictw Gostynin i Łąck

Natomiast z obwodów dzierżawionych na terenie Nadleśnictwa Kutno ocena odbędzie się w Nadleśnictwie Kutno w dniu 25 października br od godz. 9.00-12.00.

data dodania: 19.09.2014


# Komunikat nr1/2014-2015 - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 28.04.2014r. o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

data dodania: 11.04.2014


# Komunikat nr 7 Zarządu Okręgowego

data dodania: 18.09.2013


# Komunikat nr 4/2013-2014 - Kalibry 222, 223 przywrócone 

data dodania: 7.08.2013


# Komunikat nr 3/2013-2014 - Prace porządkowe - Siemiątkowo
W dniu 27.07.2013 (sobota) organizujemy prace gospodarcze dla wszystkich członków koła w Siemiątkowie na zakupionej nieruchomości.
Planujemy do wykonania wycinanie zbędnych drzew i krzaków oraz drobne prace porządkowe.
Prosimy o zabranie ze sobą narzędzi tj. grabie, szpadle, siekiery, piły.
Zbiórka o godzinie 9.00 na terenie nieruchomości.
 

data dodania: 16.07.2013


# KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń ASF
 

 

 

data dodania: 10.07.2013


# KOMUNIKAT ZO PZŁ w sprawie kalibrów 222, 223 Rem.


 

data dodania: 21.06.2013


# Komunikat nr 2/2013-2014 - Prace porządkowe - Siemiątkowo
W dniu 1.06.2013 (sobota) organizujemy prace gospodarcze dla wszystkich członków koła w Siemiątkowie na zakupionej nieruchomości.
Planujemy do wykonania wycinanie zbędnych drzew i krzaków, cięcie trawy oraz drobne prace porządkowe.
Prosimy o zabranie ze sobą narzędzi tj. grabie, szpadle, siekiery, piły oraz jeżeli ktoś posiada kosy spalinowe.
Zbiórka o godzinie 9.00 na terenie nieruchomości.
 

data dodania: 24.05.2013


# Komunikat nr 1/2013-2014 - Walne Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 29.04.2013 o godz. 17 Walne Zgromadzenia Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego.

data dodania: 12.04.2013


# Komunikat nr 3/2012-2013 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 3.11.2012r. o godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Remizie OSP w Słubicach. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

data dodania: 25.10.2012


# Komunikat nr 2/2012-2013 - Walne Zgromadzenia Członków Koła
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 23.04.2012r. o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41. Obecność wszystkich członków i stażystów Koła obowiązkowa.

data dodania: 19.04.2012


# Komunikat nr 1/2012-2013 - Ubezpieczenie NNW myśliwego.

data dodania: 6.03.2012


# Komunikat nr 5/2011 - Walne Szkoleniowe Zgromadzenie Członków.
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku zwołuje na dzień 08.08.2011r. o godz. 17.00 Walne Szkoleniowe Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Domu Technika w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 41.Obecność wszystkich członków i stażystów Koła obowiązkowa.

data dodania: 29.07.2011


# Komunikat nr 4/2011 - Walne Zebranie Sprawozdawcze
Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku informuje, że w dniu 05.05.2011r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła w Domu Technika w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 41.
Obecność wszystkich członków i stażystów Koła obowiązkowa.

data dodania: 14.04.2011


# Komunikat nr 3/2011 - Przystrzelanie broni
Przystrzelanie broni odbędzie się 21.05.2011r. na strzelnicy w Karolewie. Dojazd we własnym zakresie. Zbiórka godz. 9.00

data dodania: 4.04.2011


# Komunikat nr 2/2011 - Zmiana terminu polowania
Polowanie zbiorowe w obwodzie nr 263 w dniu 30.01.2011 zostaje odwołane. Polowanie odbędzie sie w tym terminie w obwodzie nr 1 ŁANIĘTA.

data dodania: 27.01.2011


# Komunikat nr 1/2011 - Odłowy
Przypominamy o niedzielnych odłowach (9.01.2011). Miejsce zbiórki: Cmentarz Trzepowo. Godz. 8.00. Dojazd Własny. Łowczy obiecał gorącą grochówkę !!

data dodania: 3.01.2011

 

 

 
Domek