.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

Historia powstania Koła Łowieckiego PETROPONOWA jest nierozerwalnie związana z budową obok Płocka potężnego kombinatu chemicznego, Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. Rozpoczęcie budowy spowodowało duży napływ ludzi, specjalistów różnych branż do Płocka wśród których byli również myśliwi. Początkowo myśliwych ze środowiska wielkiej budowy skupiało  nowopowstałe koło NAFCIARZ, które swoją statutową działalność rozpoczęło w 1961 roku.

Z każdym rokiem do NAFCIARZA trafiali następni, przybywający do Płocka myśliwi, którzy odczuwali potrzebę działania i tworzenia lepszej, doskonalszej organizacji.

W 1970 roku na walnym zebraniu członków koła łowieckiego NAFCIARZ podjęto uchwałę o podziale koła i utworzeniu nowego, skupiającego tylko pracowników MZRiP, których było wtedy dzisięciu. A byli to: Tadeusz Buła, Stefan Kliś, Tadeusz Kusy, Jan Prącik, January Studziński, Karol Świętorzewski, Bogdan Bierdnik, Hieronim Wachowski, Bolesław Różalski . W dniu 30 maja 1970 roku odbyło się pierwsze zebranie nowego Koła łowieckiego, podczas którego uchwalono statut koła, nazwę PETROPONOWA oraz wybrano pierwszy zarząd w składzie:

- prezes Stefan Kliś,
- łowczy Tadeusz Buła,
- skarbnik Tadeusz Kusy,
- sekretarz Jan Prącik.

Potem rozpoczęła się rejestracja Koła, formalne wpisanie PETROPONOWY do rejestru Kół przez  Powiatową Radę Narodową w Płocku w dniu 15 lipca 1970 roku oraz przyjęcie do Zrzeszenia przez Powiatową Radę Łowiecką w Płocku nie wystarczyło do tego żeby myśliwi mogli normalnie realizować swoją pasję.

Rozsyłano pisma we wszystkich kierunkach. Od Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Warszawie poprzez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego i I sekretarza KW PZPR w Warszawie aż po I sekretarza PZPR Edwarda Gierka.

Takie to były czasy.

Ta wymiana korespondencji i ciągła walka o nowe tereny łowieckie trwała do 1976 roku i tylko dzięki wielkiej determinacji i nieustępliwości myśliwych z PETROPONOWY zakończyła się sukcesem.

Takie były początki jak widać bardzo trudne ale myśliwi to twardy i nieustępliwy naród, a myśliwi z PETROPONOWY szczególnie.

Następne lata to już normalna działalność koła, zagospodarowywanie posiadanych obwodów, budowa bażantarni i domku myśliwskiego oraz odłowy zajęcy. W związku z ciągłym napływem nowych członków, rozpoczęto również starania o pozyskanie nowych obwodów łowieckich. Dowodem wzrostu prestiżu Koła w tamtych latach jest fakt wyboru jego członków do władz wojewódzkich PZŁ. Antoni Lisiweicz był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, Mieczysław Bąk – Sądu Wojewódzkiego PZŁ, a Józef Szczypka członkiem komisji psów myśliwskich Wojewódzkiej Rady Łowieckiej.

W roku 1980, a więc jubileuszu 10 lecia  istnienia Koło liczy już 43 członków i wciąż nowi czynili starania o przyjęcie oraz gospodaruje w czterech obwodach.

W 1985 roku stan liczebny Koła wzrósł do 54 członków i 6 kandydatów. Udało się także pozyskać kolejny, piąty, obwód łowiecki. W tym czasie dzięki ciągłemu podnoszeniu wyszkolenia strzeleckiego pojawiają się pierwsze sukcesy. W roku 1984 drużyna Petroponowy w składzie Antoni Lisiewicz, Tadeusz Stokłosa i Józef Szczypka zostaje mistrzem województwa, a dodatkowo Tadeusz Stokłosa zwyciężył indywidualnie. W następnym roku dwie wystawione przez Koło drużyny zajmują w mistrzostwach województwa pierwsze i drugie miejsce.  Wiele czasu i uwagi poświęcali członkowie Koła na prace we władzach wojewódzkich PZŁ.  Antoni Lisiewicz był członkiem RW PZŁ, Mieczysław Bąk sądu łowieckiego, Stanisław Łoskot przewodniczącym Komisji Rewizyjnej a Stanisław Syperek przewodniczącym Komisji Propagandy. Nie zapominano również o współpracy z władzami terenowymi i szkołami. Myśliwi organizowali pogadanki i wycieczki dla dzieci wiejskich, przekazywali również sprzęt sportowy dla szkół i pomagali w urządzaniu pracowni chemicznych.

W 1990 roku stan liczebny koła wynosił 61 członków. Z okazji jubileuszu 20 lecia wydany został w opracowaniu książkowym szczegółowy opis wydarzeń historycznych w działalności Koła pt. Ilustrowana historia koła łowieckiego ,,Petroponową” zwanego”. Autorami poszczególnych rozdziałów tej książki są koledzy Stanisław Syperek, Tadeusz Stokłosa i Bolesław Rutkowski.

W późniejszych latach działalność naszego Koła była ściśle zdeterminowana problemami jakie występowały w całej organizacji Polskiego Związku Łowieckiego oraz zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i przemianami w całej gospodarce narodowej. Przez blisko 5 lat toczyły się utarczki pomiędzy centralnymi organami PZŁ a odpowiednimi komisjami sejmowymi i senackim ogólnie mówiąc nad kształtem polskiego łowiectwa. Ekstremalne rozwiązania zmierzały do rozbicia zwartej i silnej organizacji jaką jest PZŁ  a w konsekwencji do prywatyzacji łowiectwa w Polsce.

Dopiero podjęta przez Sejm Ustawa z 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie, położyła kres tym wszystkim zabiegom i próbom wprowadzenia niekorzystnych dla nas myśliwych zmian. W Ustawie tej określono całość zagadnień dotyczących łowiectwa w Polsce, w tym także rolę PZŁ jako jednej skupiającej wszystkich polskich myśliwych organizacji.

Niestety Ustawa ta, oprócz tego że niosła dla Kół łowieckich większą samodzielność w zakresie stanowienia o sobie, o prowadzonej gospodarce łowieckiej, o władzach, przeniosła także na koła obowiązek wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach rolnych przez zwierzynę. A trzeba zaznaczyć że rozmiary szkód, a co za tym idzie wielkość wypłacanych odszkodowań z roku na rok rosną w zastraszającym tempie. Nie rzadkie są przypadki bankructwa kół łowieckich z tego powodu. Na szczęście dzięki mądrej i racjonalnej gospodarce nasze koło ma się dobrze pod tym względem. Wypłacane odszkodowania, chociaż są wcale niemałe ale są na poziomie nie powodującym dziury budżetowej w kasie Koła.

Niestety dla ratowania płynności finansowej Koła zmuszeni jesteśmy sprzedawać polowania myśliwym z zagranicy. Początkowo były to polowania na zwierzyną drobną, głownie kuropatwy, a od kilku lat są to polowania na kozły. Jest to zło konieczne, a pozyskane w ten sposób środki finansowe w całości wracają do obwodów łowieckich dla poprawy warunków bytowania pozostałej zwierzynie. Albo w postaci karmy zakupowanej corocznie na zimowe dokarmianie, albo też w postaci budowanych urządzeń gospodarsko hodowlanych lub w postaci zakupowanych i wsiedlanych dorosłych ptaków kuropatw i bażantów.

W przeciągu tych 40 lat radykalnej zmianie uległa struktura pozyskania zwierzyny. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a także na początku dziewięćdziesiątych pozyskiwano głównie zwierzynę drobną. Masowo występowały zające i kuropatwy, których pozyskanie było na poziomie kilkuset sztuk rocznie, natomiast zwierzynę grubą pozyskiwano w ilości kilkunastu sztuk, a dzików kilku. W ostatnich latach gwałtownie rośnie populacja a co za tym idzie pozyskanie dzików, strzelamy ich rocznie kilkadziesiąt sztuk podobnie jak saren, natomiast spadło pozyskanie zwierzyny drobnej, a na zające od 2001 roku nie polujemy w ogóle. Ale jest to tendencja ogólno krajowa, a Koła łowieckie w tym i nasze czynią starania dla odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

Przedstawiając historię Koła nie można nie wspomnieć tych kolegów którzy byli członkami koła i swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do jego rozwoju. A którzy odeszli na zawsze, są to:

 

1.    23.10.1980 – Stefan Zalewski (44) nauczyciel Bielska

2.    17.11.1980 – Jan Kujawa (55) leśnik ze Słubic

3.    15.04.1982 – Eugeniusz Rogowski (52) Zyck Rybaki rolnik

4.    16.09.1982 – Zygmunt Pełkowski (62) Dzieczewo rolni, strażn.

5.    23.11.1988 - Bogdan Bierdnik (60) Lipowiec rolnik

6.    15.08.1991 - Stefan Kliś (61) Płock pierwszy prezes koła

7.    31.01.1993 – Marian Sujecki (55) Suchodębie rolnik, strażn.

8.    04.05.1993 – Zdzisław Orłowski (46) Płock

9.    08-09.1994 - Jan Kupnicki (50) Płock

10.  14.02.1995 – Jan Dubiński (86) Płock

11.  29.06.1996 – Stanisław Łoskot (64) przew.kom.rewizyj.

12.  20.12.1999 – Ferdynand Bartosik (66) łowczy

13.  06.2000 – Sebastian Michalski (20) tragicz.żołnierz

 

Za dużą aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz łowiectwa wielu członków naszego Koła zostało odznaczonych medalami łowieckimi, 2 Złomem, 3 Złotymi Medalami Zasługi Łowieckiej, 9 Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej i 19 Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Najbardziej aktywni członkowie PETROPONOWY od początku istnienia Koła biorą aktywny udział w pracach władz Okręgowych i nie tylko, obecnie są to:

   Kol. Tadeusz Stokłosa – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku, członek Naczelnej Rady Łowieckiej,  odznaczony Złomem,

   Kol. Stanisław Syperek – wieloletni członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Płocku, członek Komisji Hodowlanej przy O.R.Ł w Płocku, wielokrotny  przewodniczący tej komisji, redaktor Mazowieckiego Magazynu Łowieckiego przy współudziale kol. Grabowskiego (także członek naszego koła) którego zdjęcia redaktor naczelny uznał za rewelacyjne, odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej,

   Kol. Józef Szczypka – wielokrotny przewodniczący Komisji Kynologicznej przy O.R .Ł w Płocku , członek Komisji Strzeleckiej przy O.R.Ł w Płocku sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego , odznaczony Złomem,

   Kol. Waldemar Kulczakiewicz – członek Komisji wyceny trofeów przy O.R.Ł w Płocku,.odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

Od początku istnienia Koła wiele czasu i środków finansowych poświęcano na dobre wyszkolenie strzeleckie członków, którzy wielokrotnie wiedli prym w Okręgu Płockim, a także reprezentowali okręg na mistrzostwach Polski. Prekursorem strzelectwa w naszym Kole był kol. Józef Szczypka, który jest nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń strzelców myśliwskich nie tylko w Petroponowie. Ze starych mistrzów należy wymienić kolegów Stokłosę, Szczypkę, Syperka, Rędzińskiego, Szuma z młodszego pokolenia to koledzy Piotrowski, Oziembło, Marcinkiewicz, Jędrzejewski, Skrzypczak, Maciejewski i inni.

Jako koło łowieckie cały czas dbamy o dobre stosunki z władzami terenowymi i szkołami. Od początku włączyliśmy się w obchody powiatowego święta ziemi od 10 lat organizowanego w Słubicach. Początkowo organizowaliśmy specjalne stoisko poświęcone tematyce łowieckiej i ochronie przyrody. W ostatnich latach wspieramy organizatorów finansowo. Także wspieramy finansowo szkoły na terenie naszych obwodów. W Słubicach , w Piotrkówku, w Sokołowym Kącie , w Tłubicach.

Wiele uwagi przywiązujemy w Kole do dbałości o dochowanie tradycji łowieckich. Co roku urządzamy uroczyste polowania Hubertowskie i Wigilijne z ogniskiem i pokotem w terenie oraz zakończone wspólną kolacją. Tego rodzaju spotkania integrują kolegów a to w bardzo pozytywny sposób wpływa na współdziałanie poszczególnych członków na co dzień.

Od 1976r do chwili obecnej w Kole prowadzona jest kronika, w której na fotografiach i opisach dokumentowane są ważniejsze wydarzenia z życia Koła i związku. Od wielu lat kronikarzem Koła jest kolega Stanisław Syperek

W 2008 roku walne zebranie członków koła podjęło uchwałę, w związku ze zbliżającą się 40 rocznicą powstania koła i 85 rocznicą powstania PZŁ, o ufundowaniu Sztandaru dla  koła Petroponowa powierzając Zarządowi wybór projektu i dokonanie zakupu. Dzięki zaangażowaniu całego zarządu Koła już w październiku 2008r odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia Sztandaru koła. Tym samym PETROPONOWA znalazła się w wąskim gronie kół łowieckich Okręgu Płockiego mogących się poszczycić posiadaniem najwyższego symbolu przynależności organizacyjnej jakim jest Sztandar.  

Domek