.

Białowieskie żubry na żywo. Transmisja online, realizowana przez Lasy Państwowe.

 Uwaga !!

Odstrzał sanitarny dzików dostępny od 15.02.2020 roku we

wszystkich obwodach łowieckich KŁ PETROPONOWA

Darz Bór

 

Ważne decyzje Ministra Klimatu!

W dniu 5. lutego br. Minister Klimatu wydał decyzję o uchyleniu

uchwał NRŁ z dnia 4 września 2019 r., w sprawie odwołania

Prezydium Naczelnej Rady

Łowieckiej w osobach Przewodniczącego Rafała Malca i

wiceprzewodniczących: Kol. Cywińskiego,  Hinca,  Przybylskiego

oraz Skibińskiego.

W uzasadnieniu podniesiono dwie niezależne od siebie przyczyny.

Po pierwsze, uchwały podjęte zostały w następstwie nieudzielenia

Prezydium Rady wotum zaufania, która to instytucja nie znajduje

odzwierciedlenia w statucie PZŁ; po drugie – obecny Statut PZŁ

 nie przewiduje możliwości odwołania Prezydium NRŁ.

W świetle obowiązującego prawa Prezydium Naczelnej Rady

Łowieckiej z Prezesem Rafałem Malcem piastuje

w dalszym ciągu swe obowiązki.

W tym samym dniu Minister Klimatu powołał Kolegę

Pawła Lisiaka – dotychczasowego członka Naczelnej Rady

 

Łowieckiej – na funkcję Łowczego Krajowego.

 

Z dniem 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w 

w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być

przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego

 oraz przy wykonywaniu czynności związanych z

zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Zapoznajcie się i przestrzegajcie. Darz Bór!

 

Tekst dostępny na stronie PZŁ

 

 Kary grzywny i więzienia za utrudnianie polowań, odstrzał sanitarny z

użyciem broni z tłumikiem oraz zmiany zasady wyboru Głównego Łowczego

wprowadza m.in. ustawa o zwalczaniu ASF.

ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania

chorób zakaźnych zwierząt, która wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF)

oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności

redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że do najważniejszych zmian należy m.in.

wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego,

wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego

upoważnienia, wydanego odpowiednio przez zarządzającego obwodem łowieckim

dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do

odstrzału oraz termin ważności.

Nowe przepisy umożliwiają też wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu

łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do

przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się

 polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu poszukiwania

padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania

 polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

Wprowadzono także regulację dotyczącą przestrzegania zasad bioasekuracji podczas

polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji

podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z

ustawą, stanowić będzie wykroczenie.

Nowością jest także przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania

polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia

wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Umożliwiono także wykonywanie odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej

wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie

do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Rozszerzono też zakres nakazów, jakie może nałożyć na zarządców dróg publicznych

powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub

 wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Nakazy obejmują zamykanie znajdujących się

w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wykonywanie przeszkód technicznych,

w szczególności ogrodzeń.

Nowe przepisy rozszerzyły też zakres czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub

utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego

lekarza weterynarii lub wojewodę.

Uchylono także przepisy stanowiące o ograniczeniu, polegającym na możliwości

wprowadzania na rynek, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów

pochodzenia zwierzęcego z zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących,

 o których mowa w art. 10 ust. 3, rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szczególne

przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wprowadzono też regulację stanowiącą, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego

, podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej

lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania,

w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji

kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody,

 może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających

uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym.

Ustawa przewiduje także nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego

oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister

właściwy do spraw środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu

pozytywnej opinii ministra. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Łowczy Krajowy

powoływany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech

kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany po

zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do powoływania i odwoływania łowczego

okręgowego ma Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego.

Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw

 na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz

 okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej

wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego

Narodzenia oraz samych sukcesów i

Pomyślności w Nowym 2020 Roku

                    Życzy

Zarząd  KŁ PETROPONOWA

DARZ BÓR 

 

 Komunikat Nr 10/19 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku informuje, że ocena

prawidłowości odstrzału sarna rogacz

odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Płocku w godz.

od 9-tej do 13-tej w następujących terminach: - 23 listopada

 Koła Łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na

terenie Nadleśnictwa Płock. - 30 listopada br. Koła Łowieckie

dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Nadleśnictw

Gostynina i Łącka. Natomiast z obwodów dzierżawionych

na terenie Nadleśnictwa Kutno ocena odbędzie się

w Nadleśnictwie Kutno w dniu 30 listopada br.

od godz.9-ej do godz. 12-tej. Zestawienie pozyskanych

rogaczy należy sporządzić na aktualnym druku, który

znajduje się na naszej stronie internetowej

 www.pzlowplock.pl 

2. Informujemy, że wycena medalowa trofeów

sarny rogaczy odbędzie się w dniu 4 grudnia

br. od godz. 16.00 w siedzibie Zarządu

Okręgowego PZŁ w Płocku. 

3. Zgodnie z Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej

składka członkowska na rzecz 

Zrzeszenia w roku 2020 nie ulega zmianie i wynosi: 

- składka normalna - ulgowa 

- 320 zł. + ubezpieczenie 43 zł. = razem 363 zi. - 160 zł. +

ubezpieczenie 43 zł. = razem 203 zl. 

Składka ulgowa przysługuje: 

młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji

uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym osobom,

które nie ukończyły 25 lat do 31 grudnia 2019 roku; -

myśliwym, którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2019 r.

 Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje

składka ulgowa w wysokości 25%składki

tj. 80 zł. + 43zł. = razem 123 zł. 

Zgodnie z & 124 ust. 4 Statutu PZL członek Zrzeszenia uiszcza składkę

członkowska na Zrzeszenie za pośrednictwem

 wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a

członek niezrzeszony w kole łowieckim we

właściwym zarządzie okręgowym. 

 

 

Zarząd KŁ  Petroponowa zaprasza na Polowanie Hubertowskie w dniu 3.11.2019 do obwodu nr 337

 

Zdjęcia z obchodów PZŁ  okręg Płocki 2019 są na stronie pzłow Płock

 

 

 

Obchody hubertowskie w Okręgu płockim

         Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów Myśliwych, na uroczyste obchody DNIA ŚW. HUBERTA które odbędą się 27 października 2019r. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą Hubertowską o godz. 12.30  w  kościele N. M. P. Królowej Polski przy ul. Św. Wojciecha 2  Płock – Podolszyce Południe.      

 

Wycena sarna -rogacz Ciechanów

W dniu 26 października 2019 na strzelnicy w  Chotumiu odbędzie się ocena                                                       prawidłowości odstrzału  sarna-rogacz w godz.9-14

 

Uwaga, ważne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

, Minister Środowiska,

Henryk Kowalczyk, 10 września br. zmienił obowiązujące

dotychczas rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie

szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Koniecznie zapoznajcie się z nowościami. 

Rozporządzenie w sprawie zmian pojawiło się 19 września br. w

Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1782 .

Znajdziecie go w poniższym linku i i na stronie PZŁ

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1782/1

Zmiany dotyczą m.in. następujących kwestii:

  • polowania indywidualnego,
  • używania noktowizji i termowizji,
  • definicji polowania zbiorowego,
  • polowania na zwierzynę wsiedloną,
  • obecności psów na stanowisku myśliwego podczas polowania zbiorowego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 września br.,

z wyjątkiem § 1 pkt 15 i 17–19, które wchodzą w

 

życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, rozlokowanie

 

kontenerów chłodniczych do przechowywania tusz dzików

przedstawia się następująco                                            

 1. Obszar ochronny (strefa żółta) wszystkie gminy

Siecień, gm. Brudzeń Duży - chłodnia należąca do Koła Łowieckiego

 Danielw Płocku, uzgodnienia: Pan Marek Łaziuk (tel. 501 739 938),

Gąbin, gm. Gąbin - 2 chłodnie należące do Koła Łowieckiego

Kaniaw Gąbinie, uzgodnienia: Pan Łukasz Kowalski (tel. 507 057 551),

 Wólka Niska la, gm. Sanniki chłodnia należąca do Pana Dariusza Kimaka,

 WKŁ nr 332 Jodła(tel. 694 751 728),

Siedziba PIW w Płocku, ul. Piękna 6 - chłodnia należąca

do IW, uzgodnienia: lek. wet. Magdalena Krzemińska (tel. 603 330 976),

 godziny przyjęć dzików: 07:00 - 00:00

2. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) gminy Bodzanów

Bulkowo i Staroźreby

Białobrzegi, ul. Wiślana, gm. Bodzanówchłodnia należąca do Koła 

Łowieckiego im. Św. Huberta w Płocku, uzgodnienia:

Pan Zenon Petera (tel. 602 626 451)

3. Obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) gmina Słubice

Leśnictwo Kromnów, gm. Brochów, powiat sochaczewski

uzgodnienia: leśniczy Jarosław Kusiak (tel. 508 187 831)

4. Obszar zagrożenia (strefa niebieska) gminyMała Wieś i Wyszogród

Słomin 40, gm. Wyszogród chłodnia należąca do IW, uzgodnienia

Pan Andrzej Krawczyński (tel. 788 415 740)

Uzgodnienia dotyczące przetrzymywania tusz w kontenerach

chłodniczych należy poczynić przed pozyskaniem dzika.

Należy przestrzegać zasad bioasekuracji dla poszczególnych

stref dotyczących patroszenia dzików.

 

Dziki pozyskane w obszarze przetrzymywane w chłodni

zlokalizowanej na tym samym obszarze

W razie wątpliwości dotyczących powyższych informacji

proszę o kontakt: - lek. wet. Marek Sankiewicz- tel. 607 102 604, -

lek. wet. Magdalena Krzemińska - tel. 603 330 976

 

APEL Zarządu KŁ Petroponowa

W związku z koniecznością walki z ASF oraz

ograniczeniem szkód w uprawach rolnych Zarząd

KŁ Petroponowa

apeluje do wszystkich Członków Koła o zwiększenie

aktywności w zakresie udziału w polowaniach

indywidualnych

Obszary wymagające zwiększenia aktywności

do uzgodnienia z Prezesem i Łowczym Koła

 

Informacja o kontenerach chłodniczych do

przechowywania tusz dzików

 

Strefa Żółta

Siecień –chłodnia KŁ Daniel Tel. 501 739 938

Gąbin – 2 chłodnie KŁ Kania Tel. 507 057 551

 

Płock siedziba PIW ul. Piękna 6 kontakt lek. Wet.

M. Krzemińska 603 330 976

 

Strefa Czerwona

Białobrzegi KŁ św. Hubert- Tel.602636451

Strefa Niebieska

Słomin 40 Wyszogród Tel.788 415 740

 

Przedłużony termin do 15.09.2019 - zbieramy podpisy w Zarządzie Okręgowym w Płocku

Zapraszamy

CHCEMY, ŻEBY NASZE DZIECI MOGŁY CHODZIĆ Z NAMI NA POLOWANIA. ZBIERAMY PODPISY DO KOŃCA SIERPNIA. Polski Związek Łowiecki chce przywrócenia prawa, które pozwalało polskim myśliwym wychodzić na polowania razem z dziećmi. W tym celu PZŁ wystąpił do Marszałka Sejmu z projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (patrz załącznik) wraz z 1000 podpisów obywateli go popierających został złożony przez Komitet Krzewienia Tradycji Łowieckiej do Marszałka Sejmu. 2 sierpnia br. Marszałek Sejmu wydał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia dotyczącego naszego projektu obywatelskiego (patrz załącznik). Oznacza to, że możemy rozpocząć zbieranie 100 000 podpisów popierających nasz projekt ustawy. Sposób zbierania podpisów, wszelkie potrzebne dokumenty oraz odezwą Prezesa NRŁ Rafała Malca w tym temacie znajdziecie na stronie PZŁ

 

 

UWAGA ASF 

obwód 120 w Siemiątkowie od dnia 8.08.2019 roku strefa ŻÓŁTA 

Chłodnia w Siemiątkowie , w hurtowni budowlanej 

numer telefonu 518857932

 

Uwaga ASF

obwód 337 w Słubicach strefa CZERWONA od 6.08.2019

 

Domek Siemiątkowo

Informujemy ze na kwaterze w Siemiątkowie zostały wymienione 

zamki w drzwiach , nowe klucze do odebrania u kol. Łowczego 

 

Uwaga ASF

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku przekazuje następujące informacje:

1. Od dnia 6 sierpnia b.r. chłodnia zlokalizowana w miejscowości Chylin 
54A nie przyjmuje dzików na przetrzymanie na okres badania w kierunku 
ASF. Ze względu na brak innych chłodni na terenie gmin zaliczonych do 
obszarów objętych ograniczeniami (strefa czerwona): Mała Wieś, 
Wyszogród, Bodzanów i Słubice należy bezwzględnie wstrzymać się od 
pozyskania dzików na terenie w/w gmin. Zostały podjęte już działania 
mające na celu uruchomienie chłodni w innej lokalizacji.
2. Na pozostałej części powiatu płockiego obowiązuje obszar ochronny 
(strefa żółta). Na dzień dzisiejszy chłodnia przyjmująca dziki znajduje 
się w Gąbinie ul. Rogatki Żychlińskie 3, tel. 507057551. Do chłodni 
należy dostarczyć wypatroszonego dzika z patrochami i narogami 
zapakowanymi w czysty worek foliowy. Chłodnia jest własnością Koła 
Łowieckiego „Kania” w Gąbinie. Od przyjętego dzika pobierana jest opłata 
100 zł. za przechowanie oraz utylizację patrochów i narogów. Przed 
dostarczeniem proszę skontaktować się telefonicznie. Prowadzone są 
rozmowy dotyczące uruchomienia kolejnych chłodni na terenie strefy żółtej.
Darz Bór
Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego PETROPONOWA zwołuje na dzień 24.07.2019 roku o godz. 18.00 Walne 

Zgromadzenie Członków Koła 

 

Zarząd Koła informuje ze na stronie Zarządu Okręgowego PZŁ Płock

znajdują się pełne wyniki  Zawodów strzeleckich 2019

 

Strzelnica

Zarząd Koła Łowieckiego Petroponowa informuje , ze w 18.05 .2019 od godziny 9.00

na strzelnicy we Włocławku odbędą się zawody kołowe . 

zapraszamy 

 

 

Informacje

 

informujemy , ze polowanie w dniu 25.11.2018 w Siemiątkowie jest odwołane 

 

Na stronie ZO    -pzlow płock - dostępne są zdjęcia z obchodów 95 lecia PZŁ

 

JUBILEUSZ 95 LAT PZŁ 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Płocku serdecznie zaprasza

Koleżanki i Kolegów Myśliwych, na okręgowe obchody

jubileuszowe 95 lat Polskiego Związku Łowieckie, które

odbędą się 28 października 2018r. Uroczystości rozpoczną się

Mszą Świętą Hubertowską o godz. 12.30  w  kościele 

 pw. N.M.P. Królowej Polski  ul. Św. Wojciecha 2

 

Wycena

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się  w  siedzibie

ZO  PZŁ w Płocku w godzinach od 9-tej do 13-tej w następujących

terminach:

–  24  listopada   br.    KŁ  dzierżawiące   obwody łowieckie  na 

 terenie Nadleśnictwa Płock.

– 1 grudnia br. KŁ dzierżawiące obwody łowieckie na terenie

Nadleśnictw Gostynina i Łącka.     

 Obwody PZŁ Ciechanów  17 listopada br w Ciechanowie

Obwody dzierżawionych  na  terenie   Nadleśnictwa  Kutno

 ocena odbędzie się w Nadleśnictwie Kutno w dniu   

 1 grudnia  br. od godz. 9-ej do godz.12-tej. 

          

SKŁADKA NA  PZŁ 

     Zgodnie  z  Uchwałą  NRŁ składka członkowska na rzecz

Zrzeszenia w roku 2019 nie ulega zmianie i wynosi 320 zł.

Zmianie ulega jedynie wysokość ubezpieczenia OC i NNW

myśliwego,która wynosi 43 zł.     

 

– składka normalna  – 320 zł.  + ubez 43 zł. = razem 363 zł.        

 – ulgowa                    – 160 zł.  + ubez 43 zł. = razem 203 zł.                  

 

Składka  ulgowa przysługuje młodzieży i  myśliwym, którzy

ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2018 r.  

Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za

pośrednictwem koła macierzystego.   

                                               

Koła łowieckie sporządzają imienną listę wszystkich macierzystych

 członków koła z adresami oraz wysokością wpłaty i przekazują

do właściwego zarządu okręgowego. W przypadku braku listy

nie będzie możliwe zaksięgowanie składki, a tym samym

przedłużenie ważności legitymacji.

Z uwagi na krótki okres ubezpieczenia myśliwych uprzejmie

prosimy koła o wpłaty składek do 20 grudnia br.

 

Termin wpłat składki dla Członków KŁ Petroponowa 10.12.br.

Dodatkowo przypominamy o bieżącym uiszczaniu składek

na rzecz Koła

 

 

Naszemu Koledze

 

Wojciechowi Pilewskiemu

 

 wyrazy głębokiego współczucia

 

z powodu śmierci

 

OJCA

 

składają

 

Koledzy z KŁ Petroponowa

 

 

 

Msza św. Pogrzebowa odbędzie się

 

w dniu 5.10 br. o godz. 14.00

 

w Kościele w Starej Białej 

 

 

 

Informacja 

Szacunek dla zwierzyny jest wartością nadrzędną,

obowiązującą każdego myśliwego.

W związku z negatywnymi publikacjami pojawiającymi się

w mediach Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

 niezmiennie przypomina ,

 że każdy myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania zarówno

Zbioru zasad etyki i tradycji łowieckiej, jak i przepisów prawa,

które obowiązują zawsze, zarówno podczas polowania,

jak i po jego zakończeniu.

 Zarząd Główny PZŁ  podkreśla szczególną wagę etyki łowieckiej i

 szacunku do zwierzyny. 

Zarząd stanowczo podkreśla, że każdy z blisko

126 tysięcy członków

Polskiego Związku Łowieckiego ma obowiązek przestrzegania

zarówno prawa, jak i zasad etyki łowieckiej.

Do powyższego apelu w pełni dołącza się Zarząd KŁ Petroponowa

 

 

Do wiadomości zainteresowanych

 

zakresie szacowania szkód łowieckich w województwie

mazowieckim należy kontaktować się z kierownikiem

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

 

W przypadku obwodu na gminie Siemiątkowo będzie to

PZDR w Żurominie – kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23 657 24 99

 

W przypadku obwodu na gminie Słubice i Łanięta  będzie to

PZDR w Gostyninie – kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 235 36 27

 

W przypadku obwodu na gminie Płock i Bielsk będzie to

PZDR w Płocku – kontakt:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24 268 60 99

 

 

 

 

Darz Bór - Dasz Krew

Polski Związek Łowiecki w ślad za ubiegłoroczną akcją krwiodawstwa

organizowaną pod hasłem Darz Bór - Dasz Krew,

w której myśliwi w niewiele ponad miesiąc oddali blisko

40 litrów krwi i jej składników ogłasza kolejną edycję.

Startujemy 1 sierpnia 2018. - pokażmy, że myśliwi to ludzie o ogromnych sercach,

chętni do niesienia pomocy. Akcję patronatem objęło Narodowe Centrum Krwi

oraz Centra Regionalne. Poza działającymi stacjonarnie Regionalnymi

Centrami Krwiodawstwa, krew będzie można oddać podczas większych

wydarzeń łowieckich, gdzie będą przygotowane ambulanse.

 Pamiętaj żeby podać hasło kampanii " DARZ BÓR - DASZ KREW"

 a swoją relację oznaczyć #darzbórdaszkrew

Więcej szczegółów na stronie PZŁ

 

 Zarząd Koła Łowieckiego „PETROPONOWA”

w Płocku

zwołuje na dzień

08.06.2018r. o godzinie 17:30

 

Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się

 

w Domu Myśliwskim w Siemiątkowie,

Siemiątkowo Rogalne 11.

 

Mistrzostwa KŁ Petroponowa w Płocku

 

Strzelnica we Włocławku 12.05.2018

Wyniki

Zwycięscy

Andrzej Kaszewski – klasa powszechna i kula -449 pkt

Stanisław Oziębło – klasa mistrzowska- 413 pkt

Jakub Skrzypczak – śrut 270 pkt

Józef Szczypka – Dziadki 383 pkt

 

Gratulujemy Zwycięzcom

 

 

 

Msza pogrzebowa ś.p. Tadeusza Stokłosy

 Informacja

Z głębokim żalem zawiadamiamy , ze odszedł  do Krainy

Wiecznych Łowów  Kol. Jan Gruszczyński

Msza pogrzebowa 12.06 br. o godz. 14.00

w Kościele w Imielnicy 

 

Odbędzie się w Słupnie 5 maja o godz. 14.00

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że w dniu  30.04 br.

Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów

 nasz Serdeczny i Nieodżałowany

 

 Kolega  Tadeusz Stokłosa

 

Niech pamięć o Nim pozostanie wśród nas

A knieja niech Mu wiecznie szumi

 

 Komunikat

W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego

Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. 

Na członków organu powołani zostali prof. dr hab. Wanda Olech, Albert Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk

Uroczysta nominacja została dokonana w Ministerstwie Środowiska. Nowo powołani

 członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego to osoby z doświadczeniem

oraz zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa.

Albert Kołodziejski jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz

Koła Łowieckiego „TROP Płock” w Płocku. Zawodowo związany z PKN ORLEN,

gdzie pełni funkcję Prezesa Spółki Orlen Serwis S.A. Albert Kołodziejski interesuje się

strzelectwem - posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa  myśliwskiego.

Jego pasją jest kynologia łowiecka, jego psy zdobywały tytuły Championa Polski.

Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli

łowiectwa w Europie. Za jeden z głównych  celów  swojej społecznej działalności w strukturach

 Polskiego Związku Łowieckiego stawiam sobie -  poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie 

 

Komunikat

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska powołał w dniu 17 kwietnia br. nowego

 

 Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Został nim Piotr Jenoch.

 

Piotr Jenoch jest członkiem PZŁ od 1991 r. Od 1998r. pełni funkcję Prezesa Koła Łowieckiego

 

„Czajka”. Od 2005 r. jest członkiem Komisji Oceny Trofeów przy Okręgowej Radzie

 

Łowieckiej w Ciechanowie oraz Rady Programowej Fundacji Ochrony Głuszca.

 

Ponadto jest lektorem ekspertem prawa łowieckiego, sędzią – instruktorem

 

strzelectwa myśliwskiego oraz delegatem na XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów.

Został odznaczony wieloma medalami za zasługi łowiecki

 

 

Zarząd KŁ Petroponowa informuje , że Walne w dniu

27.04 br. nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych .

 

Termin strzelnicy tj. 12.05.2018 godz. 9.00 we

Włocławku pozostaje bez zmian – zapraszamy

 

O nowym terminie Walnego informacja zostanie

przekazana Członkom Koła niezwłocznie po jego

ustaleniu

 

Darz Bór

 

   

Zapraszamy Kolegów do odbioru nowych legitymacji PZŁ

Legitymacje do odbioru u kol. Łowczego

Opłata 30 zł 

 

 

 

 

Składka członkowska PZŁ na rok 2018  - termin !!

                                                      

       Zgodnie z Uchwałą  NRŁ z dnia 05.09.2017r. składka członkowska na 2018 rok wynosi: 

         – składka normalna    – 357 zł.  (w tym ubezpieczenie 37 zł.)       

         – ulgowa                          – 197 zł.   (w tym ubezpieczenie 37 zł.)

 

  Składka ulgowa przysługuje: uczącej się młodzieży w systemie stacjonarnym za

  okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, jednak tylko tym

  osobom, które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz myśliwym,

  którzy ukończyli 70 lat do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Składkę należy wpłacić na konto naszego Koła najpóźniej w terminie do 20.12.2017

 

 

Proszę w terminie do 15.10.2017 dostarczyć do Sekretarza naszego Koła  wypełnione ankiety ze zdjęciem w celu wystawiania nowych legitymacji PZŁ 

Brak nowej legitymacji uniemożliwi udział w polowaniach od 01.01.2018

  

 

Domek